Opis działalności

Jako jedni z nielicznych obsługujemy zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i właścicieli bocznic kolejowych, sprawując nad obiektami kolejowymi oraz taborem kolejowym nadzór techniczny. Nadzór techniczny sprawowany jest w oparciu o ustawę o transporcie kolejowym, ustawę Prawo budowlane oraz instrukcje służbowe przyjęte do stosowania na poszczególnych obiektach zatwierdzone przez Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie.

Wykonujemy usługi projektowe układów torowo-rozjazdowych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności przewodowej oraz radiołączności kolejowej. Projektowanie dotyczy nowych obiektów kolejowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących obiektów kolejowych lub ich likwidacji.

Opracowujemy przepisy wewnętrzne i instrukcje kolejowe dla zarządców linii kolejowych, przewoźników i bocznic kolejowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania regulaminów pracy bocznic kolejowych oraz innych dokumentacji, niezbędnych do prowadzenia ruchu kolejowego, procesów technologicznych stacji i bocznic kolejowych oraz sporządzania rozkładów jazdy pociągów.

Udostępniamy zarządcom infrastruktury kolejowej oraz przewoźnikom korzystającym z tej infrastruktury radiotelefoniczną łączność pociągową. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy organizacji ruchu kolejowego oferujemy włączenie do radiotelefonicznej łączności manewrowej. Proponujemy w tym zakresie pełną obsługę formalno – prawną, koordynację działań i bieżący nadzór nad prawidłowością użytkowania radiotelefonów zgodnie z wymogami Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Na zamówienie przeprowadzamy analizy, ekspertyzy i opinie z różnych zagadnień pracy transportu kolejowego, obiektów kolejowych, urządzeń oraz pojazdów kolejowych.

Kontakt

tel. 32 757 23 20
e-mail: nadzor@intechkop.com.pl