1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Techniczne INTECHKOP Sp. z o.o.

2. Przetwarzane są Państwa dane osobowe na podstawie:
a) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b) Art. 6 ust 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze,
d) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a) wypełnienia obowiązków statutowych;
b) przygotowania oferty;
c) realizacji umowy,
d) realizacji zamówienia;
e) kontaktowania się z Panią/Panem, w celach związanych ze świadczeniem usług,
f) Realizacja umowy przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
g) Realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
h) Wykonania ciążących obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c RODO, takich jak m.in.: – wystawianie i przechowywanie umów, faktur oraz dokumentów księgowych, – udzielanie odpowiedzi na zgłoszone informacje i skargi przez czas wykonywania obowiązków, tj. wystawiania faktur, przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w którym Administrator Danych Osobowych może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
i) Wykrywania nadużyć umowy– w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez czas jej trwania oraz z uwagi na dochodzenie roszczeń lub organów ścigania przez okres trwania postępowania w obszarze ich dochodzenia; podstawę prawną stanowi wykonanie umowy i uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych;
j) Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – w szczególności dochodzenie roszczeń finansowych z tytułu nieopłaconych należności za świadczone usług;
k) Ochrony osób i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie i wokół terenu administratora oraz w celu zarządzania ruchem osób odwiedzających administratora – w przypadku danych z monitoringu – ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. obejmujący zapewnienie możliwości reagowania przez administratora w sytuacjach zaistnienia incydentów zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia na terenie administratora a także w sytuacjach konieczności zarządzania ruchem odwiedzających administratora a ponadto zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
l) Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
a) kontrahenci,
b) podwykonawcy
c) osoby współpracujące z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno – Technicznym INTECHKOP Sp. z o.o.
d) firmy utrzymujące i serwisujące serwery informatyczne
e) obsługa prawna,
f) firmy obsługujące obszar IT, w tym serwisujące urządzenia wykorzystywane w bieżącej działalności,
g) podmioty utrzymujące oprogramowanie,
h) Inne podmioty z którymi Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Techniczne INTECHKOP Sp. z o.o. nawiązało współpracę.

6. Administrator informuje, iż każda osoba posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do danych – uzyskanie informacji na temat przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych jak i prawo do uzyskania kopii danych;
b) sprostowania danych – poprawienia ich treści wobec istniejących rozbieżności pomiędzy treścią przekazanych danych, a ich aktualną wersją, w szczególności niniejsze prawo dotyczy zgłoszenia konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
c) ograniczenia przetwarzania – wstrzymania operacji na przekazanych danych osobowych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
d) przeniesienia danych – do innego Administratora Danych Osobowych lub do Państwa w zakresie wynikającym z brzmienia art. 20 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
e) usunięcia danych (bycia zapomnianym) – które przetwarzane są bezpodstawnie, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
f) złożenia sprzeciwu – art. 21 ust. 2 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do Administratora Danych Osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją– wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
g) złożenia skargi – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych dotyczących osoby zgłaszającej, jeżeli uważa ona, że jej dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.

8. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: sekretariat@intechkop.com.pl